Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Üdvözöljük a Magyar Ásványolaj Szövetség honlapján
  

A Magyar Ásványolaj Szövetség alapszabálya

27.07.2016 20:03

1. A Szövetség jogállása
1.1. A Magyar Ásványolaj Szövetség (továbbiakban: Szövetség) önálló szakmai és érdekképviseleti szervezet.
Neve: Magyar Ásványolaj Szövetség
angolul: Hungarian Petroleum Association
németül: Ungarischer Mineralöl Fachverband
franciául: Association Hongroise du Pétrole
oroszul:  Vengerszkij Nyeftyjanoj Szojuz
1.2. A Szövetség jogi személy.
1.3. A Szövetség székhelye: 1027 Budapest, Csalogány u. 23-33., C lépcsőház, II. emelet, 206-207
1.4. A Szövetség pecsétje: Magyar Ásványolaj Szövetség, Budapest

2. A Szövetség célja
2.1. A Szövetség alapvető célja, hogy képviselje, védje és elősegítse az ásványolaj ipar és kereskedelem általános érdekeit és növelje társadalmi elismertségét.
Ennek érdekében:
a) Óvja , védelmezi és elősegíti a vállalkozók közötti kapcsolatok etikus rendjét.
b) Különböző tagozatok működésével elősegíti a hatékony szakmai munkát. 
c) Érdekegyeztető feladatokat lát el az ágazat ot érintő szakmai kérdésekben. 
d) Részt vesz a szakma különböző ágazatai korszerű oktatásának megszervezésében.
2.2. Egyeztesse és képviselje az ásványolajipar és kereskedelem specifikus szakmai és gazdasági érdekeit.
2.3. Segítse elő a szabad verseny feltételein alapuló vállalkozást és kereskedést.
2.4. Szervezze és kezdeményezze a bel- és külföldi kapcsolatok minden irányú fejlesztését.

3. A Szövetség feladatai
3.1. A Szövetség alapvetően a céljának megfelelő feladatokat látja el, az alábbiak szerint, a teljesség igénye nélkül:
Tagjai összehangolt véleménye alapján állást foglal szakmai, elvi és érdekvédelmi kérdésekben, kapcsolatot tart az Országgyűlés illetékes bizottságaival, a minisztériumokkal, különböző hatóságokkal, szervezetekkel és a szakszervezetekkel. 
Szakmai információkkal és tanácsadással szolgáltatásokat nyújt a tagoknak és kívülállóknak. 
Segíti a tagok külpiaci kapcsolatainak elmélyítését azzal, hogy:
segítséget nyújt kapcsolataik fejlesztéséhez szakmai delegációk kiküldésével és fogadásával,
kapcsolatot tart a külföldi szakszövetségekkel és a nemzetközi szövetségekben képviseli a szakterületén tevékenykedő tagokat.

4. A Szövetség érdekképviseleti és érdekegyeztetési tevékenysége
4.1. A tagság véleményét összefoglalja és képviseli az őket érintő gazdasági és jogi kérdésekben, rögzítve egyben az esetleges eltérő véleményeket is. 
4.2. Figyelemmel kíséri az iparágra irányadó és a szakmai vállalkozásokra vonatkozó jogszabályok gyakorlati érvényesülését, és az illetékes gazdaságirányítási szerveknél kezdeményezi a szakmai érdekek érvényesülését nehezítő szabályozók, intézkedések felülvizsgálatát és módosítását.
4.3. Fellép az általánosan elfogadott piaci szabályoktól eltérő vállalkozói magatartással szemben. Ennek érdekében szakmai etikai bizottságot hoz létre és működtet.
4.4. Folyamatosan tájékoztatja a tagokat a távlati és rövid távú általános gazdaságfejlesztési célokról, gazdaságpolitikai elgondolásokról és a fontosabb külpiaci változásokról.

5. A Szövetség tagsága
5.1. A Szövetség tagja lehet minden olyan Magyarországon cégnyilvántartásba vett, és működéséhez megfelelő nyilvántartásba vétellel/ engedéllyel rendelkező , a kőolaj iparágban tevékenykedő vállalkozó, gazdálkodó szervezet, intézet, intézmény, egyesület és természetes személy, , a Szövetség alapszabályát magára nézve kötelezően elfogadja, a tagdíj fizetését vállalja, és a felvételre vonatkozó feltételek betartása mellett a következő tevékenységet vagy tevékenységeket vagy azok valamelyikét folytatja:
A gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszere szerinti kőolaj kitermelési, csővezetékes illetve egyéb eszközön történő szállítási, raktározási tevékenység, kőolaj feldolgozási tevékenység, folyékony kőolajgázok visszanyerése kőolaj finomítás során, üzemanyag kis-, és nagykereskedelem, valamint köolaj ipari létesítmények tervezése és kivitelezése.
5.2. A Szövetség tagja csak olyan a fenti tevékenységek valamelyikét végző gazdasági társaság lehet, amelyik a fenti tevékenységet vagy tevékenységeket nem alkalmi hanem állandó jelleggel végzi. Üzemanyag kiskereskedelmi tevékenység végzése esetén a tagnak minimum 10 üzemanyagtöltő állomást kell saját neve alatt üzemeltetnie.
5.3. A felvételi kérelmekről az Elnökség dönt. Az Elnökség jogosult indoklás nélkül elutasítani a felvételi kérelmet. Amennyiben az Elnökség elutasítja a kérelmet, úgy a pályázó jogosult kérelmével a soron következő Közgyűléshez fordulni, mely esetben a Közgyűlés az Elnökség döntését felülbírálhatja. .
5.4. A tagok belépése a Szövetségbe önkéntes alapon történik, az Elnökséghez intézett írásbeli nyilatkozattal.
5.5. A tagság a nyilatkozatnak az Elnökség vagy a fenti 5.3. pontja szerint a Közgyűlés által történt elfogadásával kezdődik.
5.6. A Szövetség belső szervezete nyitott. A tagok a Szövetségen belül tagozatokat, munkabizottságokat és alkalmi szerveződéseket hozhatnak létre. 
5.7. A tagok a Magyar Ásványolaj Szövetség bankszámlájára éves tagdíjat fizetnek. A tagdíj megállapítás elveit és mértékét a Közgyűlés az Elnökség javaslata alapján határozza meg.
5.8. A Szövetség nyereségérdekelt tevékenységet üzletszerűen nem és csak kivételesen folytat.
5.9. A tagság megszűnik, ha:
a) a tag kilépésével, feltéve, hogy a tagdíjat a tárgyévre megfizette. A kilépést a tag bármikor írásban közölheti az Elnökséggel;
b) a tag kizárásával, amely akkor következhet be, ha a tagságra vonatkozó előfeltételek nem teljesülnek. Az Elnökség ebben az esetben a tag kérésére javasolhatja a Közgyűlésnek a tagság további fenntartását
c) a tag nem teljesíti az alapszabályban vállalt kötelezettségeit; (az alapszabályban rögzítetteknek ellentmondó, vagy –azt sértő magatartást tanusít, amely magatartás miatt az Elnökség kizárását javasolja). A kizáráshoz a Közgyűlés határozata szükséges.
d) a tag jogutód nélküli megszűnésével/magánszemély tag halálával;
e) ha a Szövetség megszűnik.

5.10. A Szövetség tagjainak jogai
A Szövetség tagjának jogában áll személyesen vagy meghatalmazott képviselője útján:
A Közgyűlésen részt venni.
Megválasztás esetén a Szövetség testületeiben tisztséget viselni.
Közgyűlés és Elnökségi ülés összehívását kezdeményezni, illetve annak napirendjére javaslatot tenni.
A Közgyűlést és az Elnökséget javaslatokkal és szakmai kezdeményezésekkel megkeresni.
Az ülésekre előterjesztett javaslatok megvitatásában és a határozatok meghozatalában szavazati joggal részt venni.
A tisztségviselők indokolt visszahívását kezdeményezni.
A Szövetség szolgáltatásait és érdekvédelmét igénybe venni.
A szövetségi tagságát levélpapírján feltüntetni.
5.11. A Szövetség tagjának kötelessége
A Szövetség célját támogatni és munkájában részt venni. A tag vállalja, hogy az egységes és átlátható statisztikai felmérések érdekében az adatszolgáltatásban részt vesz.
A Szövetség Alapszabályát és a Szövetség határozatait betartani.
A Szövetség munkájához szükséges - üzleti titoktartást és versenyjogi rendelkezéseket nem sértő - információkat rendelkezésre bocsátani.
A Szövetség által meghatározott etikai normákat betartani, a tagok érdekeit szem előtt tartva az együttműködést erősíteni.
Az éves tagdíjat befizetni.

6. A Szövetség Szervezete
A Szövetség szervei és tisztségviselői: Közgyűlés, Elnökség, Elnök, Tiszteletbeli Elnök, Főtitkár, Számvizsgáló
6.1. A Közgyűlés
6.1.1. A Szövetség legfőbb szerve a Közgyűlés, amely a Szövetség tagjainak összességéből áll. A közgyűlést évente legalább egyszer, illetve szükség esetén, vagy ha a tagok egyötöde külön kéri, össze kell hívni.
6.1.2.A tagoknak a közgyűlésekre szóló meghívót és a napirendet a Közgyűlés előtt legalább 14 nappal írásban meg kell kapniuk.
6.1.3.A Közgyűlés érvényes döntést csak olyan kérdésben hozhat, amely szerepel a napirendben. Bármelyik tag jogosult azonban az általa megjelölt napirendi pont megtárgyalását kérni, ha a Közgyűlés előtt legalább három nappal ismerteti a tagokkal. Ebben az esetben a Közgyűlés köteles a javasolt napirendi pont megtárgyalására. A tag jogosult a Közgyűlésen is új napirendi pont tárgyalását javasolni, ehhez azonban a Közgyűlésen résztvevő többi tag egyhangú hozzájárulása szükséges.
6.1.4. A Szövetség Közgyűlésének határozathozatalában nem vehet részt az a tag, amelynek törvényes képviselője vagy a Közgyűlésen eljáró képviselője, illetve ezek közeli hozzátartozója, élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátartozó) a határozat alapján kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek a Szövetség cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a Szövetség által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás. A fenti rendelkezést az Elnökség határozathozatalára az Elnök, illetve az Elnökség egyéb tagja vonatkozásában megfelelően alkalmazni kell.

6.1.5. A Közgyűlés hatásköre kiterjed:
a) Az alapszabály megállapítására és módosítására;
b) A Szövetség más szervezettel történő egyesülésének vagy szétválásának j óváhagyására;
c) A Szövetség Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyására;
d) Szövetség költségvetésének jóváhagyására;
e) Az Elnökség éves beszámolójának megtárgyalására és elfogadására;
f) Az Elnökség és az Elnök 3 éves időtartamra szóló megválasztására;titkos szavazással;
g) A tagdíj alapja, mértéke és befizetése határidejének meghatározására;
h) Az Elnökség vagy a tagság kétharmada által a Közgyűlés hatáskörébe javasolt kérdésekben való döntésre;
i) A Szövetség megszüntetéséről vagy vagyonának felhasználásáról szóló határozat meghozatalára.
6.1.6. A Közgyűlés akkor határozatképes, ha tagjainak több mint a fele jelen van. A Közgyűlés határozatait - nyílt szavazással - egyszerű szótöbbséggel hozza, kivéve a 6.1.5.f. pontban rögzített esetet. Szavazategyenlőség esetén az Elnök szavazata dönt.
Amennyiben a Közgyűlés nem határozatképes, a 60 napon belül változatlan napirenddel összehívott Közgyűlés a megjelentek számától függetlenül is határozatképes. A meghívóban közölni kell az esetleges határozatképtelenség miatt megismételt Közgyűlés időpontját.
6.1.7. A 6.1.5. a), g), i) pontokban írt határozatok meghozatalához kétharmados többségre van szükség.
6.1.8. A Közgyűlést és a Rendkívüli Közgyűlést az Elnökség hívja össze, és azt az Elnök vagy megbízásából az Alelnök vezeti le.
6.1.9. Rendkívüli Közgyűlés összehívásához a tagok legalább 1/5-ének összehívási javaslata szükséges és a javaslat beérkezésétől számított 30 napon belül meg kell tartani a Közgyűlést.
6.1.10. A Közgyűlésen minden tagnak egy szavazata van. A szavazati jogot a tag meghatalmazott képviselője gyakorolhatja. A meghatalmazást teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni.
6.1.11. A Közgyűlésről jegyzőkönyv készül, melyben a Közgyűlés helye, ideje, napirendje, a lényeges hozzászólások tartalma, a szavazati arányok és a Közgyűlési határozatok szerepelnek. Bármely rendkívüli eseményt a jegyzőkönyvben rögzíteni kell. A jegyzőkönyvet az Elnök valamint a hitelesítésre felkért két tag írja alá. A jegyzőkönyv egy-egy másolati példányát a tagoknak a Közgyűlést követő 15 napon belül a Főtitkár megküldi. A Szövetség Főtitkára köteles a Közgyűlés által meghozott határozatokat a Határozatok Könyvébe bevezetni. A Határozatok Könyve oly módon tartalmazza a határozatokat, hogy abból a Közgyűlés döntésének tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya (ha lehetséges személye) megállapítható.
6.2. A Szövetség Elnöksége
6.2.1. A Szövetség elnöksége 5 tagból áll.
A Szövetség Elnöke, Elnökségének tagja, olyan nagykorú magyar állampolgár, Magyarországon letelepedett, illetőleg magyarországi tartózkodási engedéllyel rendelkező nem magyar állampolgár lehet, aki nem áll a közügyek gyakorlásától eltiltás hatálya alatt.
Elnökségi tag csak a Szövetség tagjának (a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvényben meghatározott) vezető tisztségviselője, vagy a tag legfőbb szerve által kijelölt dolgozó lehet. Amennyiben az elnökségi tag vezető tisztségviselői pozíciója vagy munkaviszonya a Szövetség tagjánál megszűnik, harminc (30) napon belül köteles felajánlani lemondását a Közgyűlésnek. A Közgyűlés a lemondás elfogadásáról határoz.
6.2.2. A Szövetség Elnökségének tagjai:
a) A Közgyűlés által választott Elnök, valamint
b) A Közgyűlés által választott 4 fő elnökségi tag; az Elnökség tagjai maguk közül két alelnököt választanak.
c) A tagozati elnökök (amennyiben a tagozatok létrejönnek); ezek állandó meghívottként részt vesznek az Elnökség ülésén.
d) A Tiszteletbeli Elnök – amennyiben ilyet a Közgyűlés választott – állandó meghívottként részt vehet az Elnökség ülésén.
6.2.3. A Szövetség Elnökségének feladatai:
a) Irányítja a Szövetség tevékenységét két Közgyűlés között.
b) Elkészíti és a Közgyűlés elé terjeszti a Szövetség éves költségvetését.
c) Munkáltatói jogokat gyakorol a főtitkár felett.
6.2.4. Az Elnökség megválasztása 3 évre szól. Az elnökségi tag megbízatása megszűnik a jelen pontban megjelölt határidő lejártával, az elnökségi tag visszahívásával, lemondással vagy az elnökségi tag halálával. Az új elnökségi tag megválasztását célzó Közgyűlést az elnökségi tag megbízatása megszűnését követő legkésőbb harmincadik (30.) napra össze kell hívni. Az időközben választott új elnökségi tag megbízatása a már hivatalban lévő elnökségi tagok mandátumával egyező időpontig szól.
6.2.5. A Szövetség elnökségi üléseit az Elnök írásban, az egyes napirendi pontok megjelölésével hívja össze. A meghívót a tagoknak az ülést megelőző 15 naptári napon belül kell megküldeni. Az egyes napirendi pontok megvitatásához az Elnökség tanácskozási joggal a tagok és az illetékes főhatóságok vagy más szervezetek képviselőit és szakértőit is meghívhatja. . A tag jogosult az Elnökségi ülésen is új napirendi pont tárgyalását javasolni, ehhez azonban az ülésen résztvevő többi tag egyhangú hozzájárulása szükséges. Az ülésről a 6.1.11. pontban rögzített tartalommal azonos tartalmú emlékeztetőt kell felvenni, melyet az Főtitkár és az elnökség egy tagja írja alá.
6.2.6. A Szövetség Elnöksége szükség szerint, de legalább negyedévenként egy alkalommal ülést tart. 
6.2.7. Az Elnökség minden tagjának egy szavazati joga van. Az Elnökség akkor határozatképes, ha öt tagjából legalább három szavazati joggal rendelkező személyesen jelen van. A tagozati elnök/ök és a Tiszteletbeli Elnök szavazati joggal nem rendelkeznek. Az Elnökségi tagot meghatalmazott képviselheti.
6.2.8. Az Elnökség határozatait többségi szavazattal hozza. Szavazat egyenlőség esetén az Elnök szavazata dönt.

6.3. A Szövetség Elnöke
6.3.1. Az Elnököt a Szövetség tagjai közül a Közgyűlés egyszerű szótöbbséggel választja 3 évi időtartamra. Az Elnök a Szövetség vezető tisztségviselője, aki a Szövetség szervezetének képviseletére önállóan jogosult. A Szövetség elnöke csak a Szövetség tagjának (a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvényben meghatározott) vezető tisztségviselője, vagy a Szövetség tagjának (a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 21. §-ban meghatározott) ügyvezetése által erre a tisztre javasolt személy lehet. Az Elnök e tisztségre újraválasztható. "  
A Közgyűlés az Elnököt bármikor visszahívhatja.
6.3.2. Az Elnök feladata az Elnökség munkájának irányítása.
6.3.3. Az Elnök feladatkörét a Szövetség Szervezeti és Működési Szabályzatában kell rögzíteni.
6.4. A Szövetség Főtitkára
6.4.1. A Szövetség Főtitkárának azt a személyt lehet pályázat alapján kiválasztani, aki független minden, a Szövetséghez tartozó tag vezetőségétől.
6.4.2. A Főtitkárt az Elnökség nevezi ki 3 évi időtartamra, amely meghosszabbítható. A munkáltatói jogokat az Elnökség gyakorolja. 
6.4.3. A Főtitkár feladatait a Közgyűlés és az Elnökség határozatai, illetve az Elnök iránymutatása alapján végzi. 
Részletes feladatait a Szövetség Szervezeti és Működési Szabályzatában kell rögzíteni.
6.5. Számvizsgáló
A Közgyűlés 3 évre a tagoktól független számvizsgálót választ - az Elnökség javaslata alapján - a Szövetség pénzügyeinek ellenőrzésére.
6.6 Tiszteletbeli Elnök
6.6.1. Tiszteletbeli Elnök lehet, az az ismert, kellő szakmai tekintéllyel rendelkező magánszemély, aki a Szövetség munkáját szakmai tudásával és közismertségével támogatni tudja.
6.6.2. Tiszteletbeli Elnök megválasztására az Elnökre vonatkozó szabályokat értelemszerűen alkalmazni kell.

7. A Szövetség ügyintézése
A Szövetség feladatai ellátására saját ügyintéző szervezettel (Iroda, Titkárság) rendelkezik, amelynek közvetlen irányítását a Főtitkár látja el. Az Iroda Szervezeti és Működési Szabályzatát az Elnökség hagyja jóvá.

8. A Szövetség képviselete
8.1. A Szövetséget az Elnök önállóan vagy a két Alelnök együttesen képviseli. Azokban az ügyekben, amelyekre az Elnökség vagy a Közgyűlés felhatalmazást ad, a Szövetség képviseletét a Főtitkár is elláthatja. Amennyiben valamely gazdasági társaságban a Szövetség érdekeltséget szerez, a gazdasági társaság közgyűlésén, vagy taggyűlésén a Szövetséget az Elnökség által meghatalmazott személy képviseli.
8.2. A fentieken túlmenően bármely fórumon a Szövetség képviselete az Elnökség által adott eseti meghatalmazás alapján is történhet.
8.3. A Szövetség Elnökség útján saját nevében közvetlen kapcsolatot tart az illetékes minisztériumokkal, főhatóságokkal, országos hatáskörű szervekkel és egyéb szervezetekkel.

9. A Szövetség gazdálkodása
9.1. A Szövetség kiadásait tagdíjból és egyéb bevételeiből fedezi a társadalmi szervezetekre vonatkozó szabályok szerint. A tagdíj befizetésének módját a Közgyűlés határozza meg. . A tagok tagdíj-befizetéseiről az Elnökség a tagnyilvántartáshoz kapcsolódó nyilvántartást vezet.
9.2. A Szövetség tagjai a belépéskor a Közgyűlés által meghatározott belépési tagdíjat fizetnek az Alapszabályban rögzített éves tagdíj felett. (A belépési tagdíj átutalása teszi lehetővé a Szövetség működésének zavarmentes megkezdését és az Iroda (Titkárság) felállítását.
9.3. Az Iroda (Titkárság) folyamatos kiadásain túl felmerülő költségeiről az Elnökség határoz.
9.4. A Szövetség a vagyonával önállóan gazdálkodik, tartozásaiért saját vagyonával felel. A tagok a tagdíj megfizetésén túl a Szövetség tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek.
9.5. A Szövetség gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az Alapszabályban meghatározott tevékenységére fordítja. A Szövetség befektetési tevékenységet üzletszerűen nem végez.

10. A Szövetség megszűnése
10.1. A Szövetség akkor szűnik meg, ha a Közgyűlés egyhangú határozattal a Szövetség megszűnését határozza el.
10.2. A megszűnést kimondó határozatban rendelkezni kell a Szövetség vagyonának felhasználásáról. akként, hogy a megszűnést kimondó határozat időpontjában meglévő teljes vagyont a tagok által befizetett tagdíjak arányában kell felosztani a tagok között.. A tagnak járó vagyon természetben vagy pénzben a megszűnést kimondó határozat keltétől számított 30 naptári napon belül kell kiadni. Amenyiben a Szövetség a megszűnés időpontjában veszteséges, és vagyona nincs, a tag pótbefizetésre nem kötelezhető.

11. Záró rendelkezések
A Szövetség Etikai Kódexe az Alapszabály szerves részét képezi.
Az Alapszabályt az 1991. december 13-i Közgyűlés fogadta el.
Az Alapszabályt a Közgyűlés 2011. június 15-én kelt határozatával módosította. Az Alapszabály a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva hatályos.

A jelen Alapszabályban nem rendezett kérdések tekintetében a Ptk. és az 1989. évi II. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

 

 

 

© 2011-2016 Magyar Ásványolaj Szövetség

Hol talál bennünket?

Map

Montevideo u.16/b

H-1037 Budapest,

Telefon: (061) 201-7127
Fax: (061) 213-2025
E-mail: hpa@t-online.hu